Dragi membri şi simpatizanţi ai Acţiunii Catolice,
Cucernici asistenţi spirituali,

Iar voi să fiţi ca nişte instrumente vii
spre lauda gloriei sale. (cf. Ef 1,12)

 

Ziua de 8 decembrie 2016 deschide cel de-al 25-lea an al existenţei asociaţiei voastre, într-o formă mai structurată, după evenimentele din anul 1989, care au redat libertatea Bisericii din România şi, totodată, posibilitatea laicilor de a se organiza şi de a acţiona potrivit vocaţiei lor.

Îi aducem recunoştinţa noastră Domnului pentru toţi aceşti ani şi pentru toate darurile sale: „Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi, şi suntem plini de bucurie” (Ps 125,3).

Într-adevăr, lucrarea Domnului este minunată în fiecare persoană pe care el o cheamă la lumină şi, cu atât mai mult, atunci când trezeşte în atâţia copii, tineri şi adulţi dorinţa de a ieşi din anonimat, de a-l mărturisi pe Cristos în ambientele în care sunt prezenţi şi de a sluji Biserica în propria comunitate parohială.

Ne aducem aminte cu bucurie de timpurile în care, cunoscând activitatea rodnică a Acţiunii Catolice din Italia, am dorit ca această asociaţie să fie prezentă şi în Dieceza de Iaşi, pentru a fi un semn al Bisericii adevărate în care păstorii şi laici, împreună, îşi unesc forţele pentru a vesti evanghelia şi pentru a trezi în oameni răspunsul la chemarea lui Dumnezeu.

Ne sunt vii momentele de început ale Acţiunii Catolice pe meleagurile noastre, când atâtea persoane generoase şi pline de entuziasm şi-au unit forţele pentru a da viaţă unui dinamism care a transformat multe dintre comunităţile noastre.

Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea a iubit atât de mult Acţiunea Catolică, a însoţit-o pe drumul ei şi a încurajat-o. Într-unul dintre numeroasele discursuri adresate acestei asociaţii se exprima astfel: „Biserica nu se poate lipsi de Acţiunea Catolică! Biserica are nevoie de un grup de laici care, fideli vocaţiei lor şi îndeaproape uniţi cu păstorii lor legitimi, să fie dispuşi să mărturisească, cu aceştia din urmă, munca zilnică a evanghelizării în toate domeniile” (Discursul Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea adresat participanţilor la Cea de-a XI-a Adunare generală a Acţiunii Catolice Italiene, 26 aprilie 2002). Sfântul papă îndemna Acţiunea Catolică să fie „vie, puternică şi frumoasă”.

În mesajul pe care l-a trimis reprezentanţilor Acţiunii Catolice din lumea întreagă prezenţi la Iaşi cu ocazia Adunării generale a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice, papa Benedict a adresat următoarele cuvinte: „Nu încetaţi să perfecţionaţi tot mai mult, cu o angajare formativă serioasă şi zilnică, aspectele vocaţiei voastre speciale de credincioşi laici, chemaţi să fiţi martori curajoşi şi credibili în toate domeniile societăţii, pentru ca evanghelia să fie lumină care aduce speranţă în situaţiile problematice de dificultate, de întuneric, pe care oamenii de astăzi le întâmpină adesea în drumul vieţii” (Mesajul Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea adresat Adunării generale a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice, Iaşi, 22-26 august 2012).

Papa Francisc, care în tinereţe a fost membru al Acţiunii Catolice, încurajează mereu Acţiunea Catolică să fie fidelă lui Cristos şi Bisericii, dar şi să îşi asume curajul iniţiativei: „Cu aceste trei atitudini – a rămâne în Isus, a merge până la frontiere şi a trăi bucuria apartenenţei creştine – puteţi duce mai departe vocaţia voastră şi veţi evita ispita «cuminţeniei» care nu are nimic de a face cu rămânerea în Isus; ispita închiderii şi a intimismului şi ispita seriozităţii formale. Veţi evita, cu alte cuvinte, să duceţi înainte o viaţă care se aseamănă mai mult cu statuile de muzeu decât cu persoane chemate de Isus să trăiască şi să răspândească bucuria evangheliei” (Discursul Sfântului Părinte Francisc către Acţiunea Catolică Italiană, 3 mai 2014).

Cuvintele de încurajare şi de preţuire care au însoţit şi însoţesc mereu această lucrare inspirată şi promovată în atâtea forme şi în atâtea părţi ale Bisericii Catolice sunt şi astăzi actuale şi reprezintă un adevărat impuls pentru toate formele de asociere din cadrul Acţiunii Catolice, adulţi, tineri şi copii, pentru ca aşteptarea Bisericii să fie împlinită şi binecuvântată cu adevăraţi martori credibili ai credinţei în cel care, iubindu-ne, a coborât între noi ca să transforme viaţa de credinţă şi să mărească speranţa într-o lume mai bună şi demnă de numele de fii ai lui Dumnezeu ce cântă fără încetare slava sa.

Purtând în inimă toate aceste îndemnuri ale suveranilor pontifi, la care adăugăm cu deosebit respect şi frumoasă aducere aminte iniţiativele vrednicului nostru părinte Anton Durcovici în timp când lucra la Bucureşti şi coordona toate mişcările de tineri, într-un chip deosebit cele ale Acţiunii Catolice, cu care a ajuns la noi ca episcop şi păstor plin de însufleţire şi dornic să ţină aprinsă flacăra credinţei în toţi cei încredinţaţi spre păstorire, mai ales în tineri şi copii, pe care i-a încredinţat ocrotirii Maicii Domnului în actul curajos de consacrare a întregii Eparhii de Iaşi din anul august 1948, vă îndemnăm şi noi să vă continuaţi misiunea primită ca un dar şi ca o binecuvântare de a duce mai departe cu multă credinţă, entuziasm şi curaj flacăra slujirii în Biserică şi pentru Biserică.

Gândul nostru se îndreaptă spre preoţii noştri care, primind exemplu de la înaintaşi, mai ales de la episcopul nostru Anton Durcovici, păstorul care s-a evidenţiat în iubirea faţă de tineri şi de rolul lor în comunităţile noastre catolice, cel care a suportat persecuţiile şi moartea pentru tăria şi curajul tuturor credincioşilor care urmau să facă faţă tuturor încercărilor persecuţiilor ce se anunţau din partea invadatorilor, şi care continuă să ne invite de dincolo de poarta cerului, să preţuiască şi să încurajeze misiunea Acţiunii Catolice, atât la nivel parohial cât şi la nivel diecezan.

Răsună ecoul apelului acestor vrednici înaintaşi către noi toţi, către membrii de azi ai Acţiunii Catolice, mai ales către cei tinerii plini de idealuri, dornici de a răspândi în lume iubirea, curajul şi speranţa adevărată.

Fiţi exemple vii de trăire autentică a credinţei, construiţi-vă viaţa pe valorile creştine şi promovaţi-le, evanghelizaţi mediile în care sunteţi prezenţi (familie, şcoală, muncă, voluntariat, cultură, timp liber etc.).

Transmiteţi tuturor că Biserica şi lumea de azi au nevoie de oameni care nu se resemnează, care nu stau de o parte, care nu îşi apără doar propriul interes!

Îngrijiţi-vă ca tinerele generaţii să fie însoţite pe drumul vieţii şi insuflaţi-le dorinţa de implicare şi de slujire, pentru ca viitorul să fie senin şi plin de pace!

Fiţi mesageri plin de speranţă în această lume tulburată de atâtea tensiuni, începând de la propria comunitate parohială în care să strălucească mărturia voastră de credinţă!

Adresăm acest îndemn folosindu-ne şi de la cuvintele sfântului papă Ioan Paul al II-lea care, vorbind unui grup de asistenţi spirituali ai Acţiunii Catolice, i-a invitat pe „toţi preoţii «să nu le fie teamă» să primească în parohie experienţa asociativă a Acţiunii Catolice. În aceasta ar putea găsi nu doar un valid şi motivat ajutor, ci şi o apropiere şi o prietenie spirituală, împreună cu bogăţia care provine din împărtăşirea darurilor spirituale a fiecărui membru al Bisericii” (Mesajul Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea adresat asistenţilor spirituali ai Acţiunii Catolice, 19 februarie 2003).

Ne bucurăm să ştim că au existat şi sunt atâţia slujitori ai Bisericii sau membri simpli care s-au oferit pentru susţinerea şi promovarea misiunii şi chemării acestei organizaţii din Biserică: Acţiunea Catolică.

Trebuie să îi mulțumim Domnul pentru toţi responsabilii diecezani care de-a lungul timpului s-au îngrijit de bunul mers al acestei asociaţii, pentru toţi asistenţii spirituali care au oferit îndrumare şi i-au însoţit pe drumul credinţei şi al slujirii pe toţi membrii Acţiunii Catolice din dieceza noastră, pentru toţi binefăcătorii care au contribuit, material şi spiritual, la buna desfăşurarea a întregii misiuni de mărire şi învigorare a vieţii spirituale.

Lauda şi mulţumirea noastră se îndreptă către Dumnezeu cel „bogat în milostivire” pentru lucrarea sa minunată în Acţiunea Catolică, chemându-vă pe toţi ca, potrivit cuvintelor din tema şi motoul anului asociativ în curs, să îl preamăriţi pe Domnul pentru că vă face să conştientizaţi că sunteţi „bogaţi în demnitate” şi să îi cereţi să vă facă tot mai mult „generoşi în dăruire”, mai ales în a-l dărui fără încetare pe Cristos celor din jurul vostru: „Ceea ce am aceea îţi dau: în numele lui Isus Nazarineanul, ridică-te şi umblă!” (Fap 3,6). Aşa să fie!

          Cu binecuvântarea şi îmbrăţişarea noastră,

Petru Gherghel,
episcop de Iaşi

8 decembrie 2016
Solemnitatea Neprihănitei Zămisliri